ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 พฤศจิกายน 2562 / 12:43:06  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ภาคเหนือ ปี 2562 ที่จังหวัดเชียงราย เปิดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในระดับจังหวัดให้เกิดรูปประธรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ภาคเหนือ ปี 2562 ที่จังหวัดเชียงราย เปิดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในระดับจังหวัดให้เกิดรูปประธรรม
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ภาคเหนือ ปี 2562 หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย มีผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจาก 17 จังหวัด และหน่วยงานภาคีเดินทางร่วมงานกว่า 1000 คน เตรียมเปิดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินในระดับจังหวัด ตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกับหน่วยงานเจ้าของที่ดิน

เช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน2562 นายนิพันธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือปี 2562ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายวิชัย นสุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย นำหน่วยงานข้าราชการ และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจาก 17 จังหวัด และหน่วยงานภาคีเดินทางเข้าร่วมงานกว่า 1000 คน เตรียมเปิดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในระดับจังหวัด และรูปแบบความสำเร็จการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ต่อนโยบายและสาธารณะ เพื่อผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกับหน่วยงานเจ้าของที่ดิน เป้าหมายสำคัญของการจัดงาน สร้างความตระหนักต่อการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่อยู่ ที่ดินที่ทำกินและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยแก่สาธารณะ และหน่วยงานต่างๆ ผลักดันให้กลไกในระดับจังหวัดที่มีอยู่ทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้เป็นรูปกระทำโดยการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งและพัฒนากองทุนที่อยู่อาศัยที่ดินและที่ทำกินของผู้มีรายได้น้อยในระดับจังหวัดโดยความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและชุมชน ภาคเหนือเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีประเด็นปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ของประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐ ทั้งชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากกว่าร้อยละ 85 โดยที่ผ่านมาทางเครือข่ายองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานภาคีในระดับจังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ดังนี้ โครงการบ้านมั่นคงและชนบท จำนวน 1182 ครัวเรือน โครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 2454 ครัวเรือน โดยมีผู้แทน 5 คนรับมอบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย องค์กรที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติ (UN-HABITAT) ได้ให้ความสนใจต่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทย ในการสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด โดยชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินงานพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในเมืองแต่ละเมือง และสืบเนื่องจากองค์กรสหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศต่างๆในโลกได้ให้ความสนใจกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัยในอนาคตเป็นการปฏิบัติกันทั่วโลก ภายใต้การแก้ไขปัญหา ตามแผน 40/202 ในวันที่ 17 ธันวาคม 1985

ข่าวโดย : นายรังสิมันตุ์ วงค์วรรณ์
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738