ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 15:56:23  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เดินหน้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เดินหน้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เดินหน้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เป็นที่พึ่งของเกษตรกรในการปลดเปลื้องหนี้สิน และการถูกยึดที่ดินทำกินจากการค้ำประกัน

นางสาวอโณทัย ไชยแสนชมพู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ให้กู้ยืมเพื่อปลดหนี้ จากสัญญาขายฝากจำนอง หรือสัญญากู้เงิน เพื่อซื้อที่ดินคืน จากสัญญาขายฝากจำนอง หรือสัญญากู้เงิน โดยที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินตกเป็นของเจ้าหนี้แล้วตามกฎหมาย โดยที่ดินต้องเป็นโฉนด นส.3 ก, นส. 3 ข หรือ นส.3 เท่านั้น รวมถึงเพื่อซื้อที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และให้เงินกู้ยืมแก่ลูกหนี้เพื่อการประกอบอาชีพ พบว่าในจังหวัดเชียงราย มีลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดเชียงราย จำนวน 87 ราย วงเงินกู้ 29,591,288 บาท
สำหรับจำนวนเงิน ที่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ให้ความช่วยเหลือ มี 2 กรณี คือ กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืนหรือซื้อที่นาเช่าไม่เกิน 2,500,000 บาท/ราย และกู้เพื่อประกอบอาชีพไม่เกิน 100,000 บาท และเมื่อรวมกับข้อ 1 แล้วต้องไม่เกิน 2,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีชำระคืนภายใน 20 ปี
โดยผู้มีสิทธิขอความช่วยเหลือ ต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ยากจนหรือบิดามารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรของเกษตรกรหรือผู้ยากจนอายุไม่เกิน 60 ปีหากมีอายุเกิน 60 ปีต้องมีผู้กู้ร่วม เป็นผู้มีหนี้สินจากการนำที่ดินไปขายฝากจำนองหรือกู้ยืมเงินหรือมีความประสงค์จะซื้อที่ดินเช่าตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงเป็นผู้มีหนี้สินอันเกิดจากเหตุสุจริตจำเป็นและเป็นภาระหนัก และเป็นผู้ที่ธนาคารไม่อนุมัติให้ยืมเพื่อการนี้
ทั้งนี้ ที่ดินที่จะได้ถอนหรือซื้อคืน ต้องเป็นที่ดินของเกษตรกรหรือผู้ยากจนหรือเป็นของบิดามารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรของเกษตรกรหรือผู้ยากจน โดยมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่สามารถขอความช่วยเหลือ ได้แก่ โฉนด นส. 4 จ. หรือ นส. 3 ก หรือ นส. 3 โดยที่ดินต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออยู่ในเขตสงวนหวงห้ามของทางราชการ และที่ดินต้องไม่มีข้อจำกัดเรื่องการห้ามโอนเกิน 5 ปี กรณีสูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วเนื่องจากการขายฝากจำนองหรือกู้เงินต้องไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ส่วนเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์นั้น กรณีเกินกว่า 5 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี ผู้กู้ยืมต้องยังคงทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สามารถติดต่อ ได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053718970สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ธ.ก.ส. ทุกสาขา และสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) ซึ่งการยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738