ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กันยายน 2562 / 14:20:39  
PEA จัดสัมมนาขอบคุณลูกค้ารายใหญ่ พะเยา-เชียงราย
PEA จัดสัมมนาขอบคุณลูกค้ารายใหญ่ พะเยา-เชียงราย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาของคุณลูกค้ารายใหญ่ พะเยา - เชียงราย นำเสนอนวัตกรรมใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการบริการลูกค้าอย่างครบวงจร

นางวัชราภรณ์ วงศ์คำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า เป็นประธานเปิดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ "PEA Hero...สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย" ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณห้องสตาร์ฮอล สวนอาหารเอกโอชา ตำบลริมกก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี จ่าจังหวัดเชียงราย นายพร เชียงจันทร์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายอาวุโส ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จากจำนวน 60 กิจการ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้บริหาร PEA เข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ-อุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกัน อีกทั้งยังได้การเผยแพร่สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย โครงการ แผนงานที่สำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนผลกระทบจากทิศทางเศรษฐกิจที่มีต่อพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา รวมถึงรวบรวมความต้องการ ข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจัดบูธนิทรรศการของ PEA อาทิ การบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Service Package) บูธแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในจังหวัดเชียงรายและพะเยา บูธเกี่ยวกับบริการ แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus บูธแนะนำพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน บูธคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้า และมีการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา” ของ PEA ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนงานแก้กระแสไฟฟ้า บริการเสริมของ PEA สำหรับลูกค้าภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม โครงการ Solar Rooftop สำหรับภาคประชาชน และการนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า FOAM ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีความตระหนักถึงนโยบายการบริหารและพัฒนา ที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นองค์กรทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตอบสนองยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ดังค่านิยมร่วมขององค์กร "ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม" ที่พร้อมดูแลลูกค้าด้วยบริการที่ครบวงจรอย่างมืออาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และช่วยพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : ภาภัณฑ์ มะเทวิน
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738