ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กันยายน 2562 / 12:40:24  
สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นประชาชน
สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นประชาชน
คณะวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน)

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เตรียมลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน)พร้อมด้วยคณะกรรมการในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ อาทิ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าชายแดน ด้านแรงงานข้ามชาติ ด้านภัยแล้ง ด้านหมอกควัน และด้านคนไร้สัญชาติ พร้อมศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับถนนพาราดินซีเมนต์จากตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ คณะวุฒิสภาประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงรายเวลา 09.00น. เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น ทางด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าชายแดน ด้านแรงงานข้ามชาติ ด้านภัยแล้ง ด้านหมอกควัน และด้านคนไร้สัญชาติ จากนั้นในภาคบ่าย ลงพื้นที่พบเยาวชน ที่โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังข้อมูล และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในมุมมองของเยาวชนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 400 คน พร้อมร่วมกิจกรรมรายการ Ethnic Student Sahasad School ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างสมาชิกวุฒิสภา กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สำหรับวันที่ 12 กันยายน 2562 คณะวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชน โดยคณะที่ 1 นำโดยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พบประชาชน ที่เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย และคณะที่ 2 นำโดย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พบประชาชน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อศึกษา รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของจังหวัดเชียงราย สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) มีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นเวทีให้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคมและระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้สังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย ด้วยความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 176

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738