ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กันยายน 2562 / 12:36:02  
เชียงรายระดมความคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำกกครั้งที่ 2
เชียงรายระดมความคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำกกครั้งที่ 2
จังหวัดเชียงรายจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำกกครั้งที่ 2 เมื่อช่วงเช้า วันอังคารที่ 10 กันยายน2562

นาย ภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานใน พิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำกกครั้งที่ 2 เมื่อช่วงเช้า วันอังคารที่ 10 กันยายน2562 ณ ห้อง วิสต้าบอลรูม โรงแรมแกรนด์ วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายยรรยง พลสันติกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย นางมณีกานต์ ชุมคง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รศ.ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล บริษัทที่ปรึกษา คณะกรรมการลุ่มน้ำ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า50คน โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการปรับปรุง (ร่าง)​ ระบบน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและการบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำกกจังหวัดเชียงรายสำหรับนำไปใช้ประกอบผังเมืองร่วมจังหวัดเชียงรายที่ได้ประกาศใช้แล้ว และร่างแนวทางความคิดปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง-ชุมชน ตลอดจนเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมนำไปปรับปรุง ร่างผังเมืองนโยบาย 6 ผัง ของลุ่มน้ำกกและจังหวัดเชียงราย และร่างแนวความคิดการปรับปรุงผังเมือง ทั้งนี้กรมโยธาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้จัดประชุมและนำเสนอผลของการดำเนินโครงการ ด้านการวางผังและมาตรการบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำกก และจังหวัดเชียงราย เพื่อให้การวางผังและมาตรการบรรเทาอุทกภัยมีความเหมาะสม สอดคล้อง และสามารถนำไปปฏิบัติให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

ข่าวโดย : นายรังสิมันตุ์ วงค์วรรณ์
บรรณาธิการ : น.ส.ภาภัณฑ์ มะเทวิน
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 459

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738