ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กันยายน 2562 / 18:25:07  
จังหวัดเชียงรายจัด โครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส ตรวจ DNA พิสูจน์สถานทางทะเบียนราษฎร
จังหวัดเชียงรายจัด โครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส ตรวจ DNA พิสูจน์สถานทางทะเบียนราษฎร
จังหวัดเชียงรายจัด โครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส ตรวจ DNA พิสูจน์สถานทางทะเบียนราษฎร “เชียงราย DNA" และโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ “หมอยุติธรรมพบประชาชน”

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร “เชียงราย DNA" เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด หรือ กพยจ. จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส ตรวจ DNA พิสูจน์สถานทางทะเบียนราษฎร “เชียงราย DNA" และโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ “หมอยุติธรรมพบประชาชน” เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านการอำนวยความยุติธรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สถานการณ์ด้านการสร้างการรับรู้ของประชาชน ในการเข้าถึงงานบริการของภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยเฉพาะในการอำนวยความเป็นธรรมและปัญหากลุ่มคนไร้สัญชาติ ซึ่งรอการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎร ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ อีกทั้งเพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียม โดยการนี้ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงราย กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเขียงราย ซึ่งรับการสนับสนุนข้อมูลจากอำเภอ และศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้ง ภาคเอกชนด้านสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง(องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย) เพื่อสำรวจบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร และดำเนินการจัดเก็บ ณ พื้นที่จุดตรวจ ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะได้นำ DNA ไปตรวจในห้องปฏิบัติการและรายงานผลตรวจให้อำเภอทราบเพื่อดำเนินการในทางทะเบียนฯ ต่อไป โดยได้ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม หรือ DNA ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประชาชนผู้รับบริการจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยมีผู้เข้ารับการจัดเก็บ DNA ทั้งสิ้น จำนวนรวม 404 คน แบ่งเป็นบุคคลตกหล่น 237 คน และบุคคลอ้างอิง 167 คน รวม 151 ครอบครัว โดยใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 2 วัน เริ่มวันที่ 9 กันยายน 62 จุดตรวจแรก ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย โดยเป็นประชาชนจากพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงราย อ.เชียงของ อ.เชียงแสน อ.แม่จัน อ.พญาเม็งราย อ.พาน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย อ.ขุนตาล และ อ.เทิง และในวันที่ 10 กันยายน 62 จะลงพื้นที่ตรวจ จุดตรวจที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย โดยเป็นประชาชนจาก 2 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สรวย และ อ.เวียงป่าเป้า เป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไป พร้อมกันนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายได้จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ “หมอยุติธรรมพบประชาชน” โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มาร่วมให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน และงานยุติธรรมด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ของประชาชนในการเข้าถึงงานบริการของภาครัฐอีกด้วย

ข่าวโดย : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 216

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738