ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กันยายน 2562 / 17:17:13  
จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟ สรุปผลการดำเนินงานปี 62 เตรียมความพร้อมสู่ ปี 63
จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟ สรุปผลการดำเนินงานปี 62 เตรียมความพร้อมสู่ ปี 63
จังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟ สรุปผลการดำเนินงานปี 2562 และเตรียมความพร้อมในการจัดงานปี 2563 สนองนโยบายของจังหวัดเชียงรายในการเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟอย่างครบวงจร

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อผลักดันนโยบายของจังหวัดเชียงรายในการเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ โดยพัฒนาให้เป็นเมืองหลักในการขนส่ง ค้าขาย เจรจาธุรกิจด้านชากาแฟ และยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชาและกาแฟ ตลอดจนเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคากลางของชาและกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย โดยยุทธศาสตร์ดำเนินงานในครั้งนี้ จึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้มีบทบาทส่วนร่วมในการสร้างเสริมความเข้มแข็ง โดยใช้จุดแข็งและโอกาสของจังหวัดเชียงรายในการพัฒนาและค้นคว้าวิจัยในเชิงวิชาการที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างสุขนิยมและภาวะโภชนาการในบริบทของนานาชาติอีกด้วย สำหรับในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน "เทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019" โดยสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้จัดกิจกรรมตลอดเดือนกรกฏาคม ประกอบด้วยกิจกรรมเปิดตัวงานเดือนแห่งชาและกาแฟ การประชุมนานาชาติ Tea & Coffee International symposium 2019 การประชุมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมชากาแฟในกลุ่มอาเซียน +6 คอร์สอบรม "Natural Craft Tea" กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ชากาแฟจังหวัดเชียงราย เจริญสติกับการดื่มชา ซึ่งพบว่าจังหวัดเชียงรายในการเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟได้มีการรับรู้ในวงกว้าง เกิดการเชื่อมโยงและความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ โดยข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังพบว่า ในเดือนกรกฎาคมมีนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายมากขึ้นกว่า 2.82 % อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้พบปะหารือเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงรายในปี 2563 และปี 2564 ในทิศทางและเป้าหมายของกิจกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาและกาแฟของจังหวัดเชียงราย ในการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ การค้าและการลงทุน สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว ถือเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมชา-กาแฟ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้จังหวัดเชียงรายเป็นผู้นำด้านชาและกาแฟในระดับโลกอย่างครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล

ข่าวโดย : ภาภัณฑ์ มะเทวิน
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 176

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738