ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 เมษายน 2562 / 13:15:52  
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในภาคเหนือ
รัฐบาลได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือที่กำลังประสบปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน พระราชวงศ์ทรงติดตามความทุกข์ร้อนของพสกนิกรอยู่ตลอดเวลา พระองค์ทรงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเสียสละและทรงให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและไฟป่า เป็นอย่างยิ่ง

วันที่ ๒ เมษายน 2562 นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมส่วนราชการและภาคประชาสังคมและให้กำลังใจทีมดับไฟป่า โดยแนวทางแก้ไขปัญหาแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ๑. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขอให้ทำงานด้วยความปลอดภัย ขอให้ทำงานเพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงกำชับและทรงห่วงใย ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด ๒. มอบหมายให้ ผวจ.ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ประสานผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงทำความเข้าใจขอความร่วมมือให้งดเผาและพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ๓. เน้นลดจุดเผาไหม้หรือจุด Hotspot ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จากปัจจุบันที่ลดลงเหลือ ๑,๙๐๐ จุด โดยต้องดีขึ้นภายใน ๗ วัน ๔. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ซึ่งภาครัฐได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองให้กับประชาชนในภาคเหนืออย่างต่อเนื่องกว่า ๒ ล้านชิ้น ระยะยาว ๑. กองทัพบกเตรียมขยายผลเรื่องการฝึกผจญเพลิงและดับไฟป่าตามแนวพระราชดำริให้เป็นรูปธรรม ๒. กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและกำหนดแผนแม่บทอย่างชัดเจน ๓. ต้องแก้ปัญหาภาพรวมใน ๓ ส่วน ได้แก่ พื้นที่ป่าภูเขา พื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่เขตเมือง ๔. ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความเข้าใจปัญหาและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ นายกฯ ได้กำชับหน่วยงานภาครัฐทุกส่วนร่วมกับภาคเอกชนช่วยกันบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในทุกวิถีทางอย่างเต็มที่ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด

ข่าวโดย : เนตรนิล เกิงฝาก
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 155

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738