ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 10:58:58  
การจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว
จากการที่ประเทศไทยได้รับประกาศแจ้งเตือนจากสหภาพยุ"รปด้านการทำประมงผิดกฎหมาย รัฐบาลจึงจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)” ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.๕๘ เพื่อช่วยแก้ไขและยกระดับการประมงไทยสู่มาตรฐานสากล

การทำประมงผิดกฎหมายเป็นการทำประมงที่ขัดขวาง ละเมิดหรือทำลายมาตรการอนุรักษ์จัดการในพื้นที่ประมงและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ แรงงานผิดกฎหมาย การฟอกเงิน การใช้แรงงานบังคับ และหากสหภาพยุโรปพบว่าประเทศใดไม่มีระบบควบคุมการทำประมงหรือควบคุมที่ไม่ดีพอก็จะประกาศให้ใบเหลืองซึ่งระหว่างที่ได้ใบเหลืองสหภาพยุโรปจะให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเพื่อให้ประเทศนั้นๆ ปรับปรุงระบบควบคุมการทำประมงให้ได้มาตรฐาน หากเพิกเฉยไม่ปรับปรุงใดๆ ก็จะประกาศให้ใบแดง จากนั้นสหภาพยุโรปจะระงับการนำเข้าสินค้าประมงที่ถูกจับในทันที ไทยได้รับใบเหลืองตั้งแต่เดือน เม.ย.๕๘ ซึ่งรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกด้านและทุกมิติ โดยเฉพาะแรงงานผิดกฏหมายที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ และเมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๒ คณะกรรมาธิการยุโรปออกแถลงการณ์ปลดใบเหลืองด้านประมงของไทยและถอนรายชื่อไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ถูกเตือนเรื่องความบกพร่องในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย การบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไทยสามารถการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายได้สำเร็จ ดังนั้น เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๒ ครม.จึงเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว ณ จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีด้านแรงงานไทย - เมียนมา ตลอดจนผลประโยชน์โดยรวมของนายจ้าง โดยสถานที่ตั้งศูนย์อยู่ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (บริเวณตลาดทะเลไทย) เป็นการดำเนินการเฉพาะกลุ่มแรงงานเมียนมาเท่านั้น ไม่รวมคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ ให้ บริการแรงงานใน ๒ กลุ่ม คือ ๑.แรงงานเมียนมาที่ต้องการเปลี่ยนเอกสารประจำตัวเป็นหนังสือเดินทางหมายถึงแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือจัดทำทะเบียนประวัติในประเทศไทยที่ถือหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคล โดยทางการเมียนมาใช้คำว่า กลุ่มคน Function A ๒.แรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานใกล้ครบกำหนด ๔ ปีที่ต้องการจัดทำเป็นหนังสือเดินทางฉบับใหม่และมีความประสงค์จะกลับ เข้ามาทำงานตาม MOU เมื่อวาระการจ้างงานครบ ๔ ปี แล้ว โดยทางการเมียนมา ใช้คำว่า กลุ่มคน Function B ศูนย์ปฏิบัติงานดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเมียนมาทำงาน จำนวน ๑๓ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ๑ คน จาก ก.มหาดไทยและเจ้าหน้าที่ ๑๒ คน จาก ก.แรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากร เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานเป็นผู้ ประสานงานเปิดดำเนินการชั่วคราวเป็นระยะเวลา ๑ ปี เปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการไทย) และไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ยกเว้นเมื่อไปรับหนังสือเดินทาง ณ จุดที่กำหนดต้องเสียค่าใช้จ่าย จำนวน ๑,๐๕๐ บาท โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ การพิจารณาออกหนังสือเดินทางจะดำเนินการโดยทางการเมียนมา และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วแรงงานเมียนมาสามารถไปรับหนังสือเดินทางได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย หรือศูนย์ออกหนังสือเดินทาง ๓ แห่ง ได้แก่ (๑) บริเวณชายแดนฝั่งท่าขี้เหล็ก (ตรงข้ามอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) (๒) ฝั่งเมียวดี (ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก) และ (๓) ฝั่งเกาะสอง (ตรงข้ามอำเภอเมือง จังหวัดระนอง) ที่สำคัญแรงงานต่างด้าวจะได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิประโยชน์ตามสิทธิที่พึงได้รับ

ข่าวโดย : เนตรนิล เกิงฝาก
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 209

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738