ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 10:49:52  
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก (ประเด็นเฉพาะพื้นที่ให้พิจารณาตามความเหมาะสม)
สถานการณ์ภัยพิบัติพายุ"ซนร้อนปาบึก (PABUK) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับความเสียหาย สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งพื้นที่การเกษตรเสียหายจะส่งผลให้ไม่มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ และ ไม่สามารถส่งชำระหนี้ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้

ประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๒ จึงเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรฯ จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว โดยผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ มีคุณสมบัติดังนี้ ๑.ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโซนร้อนปาบึก (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นต้นมา) ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 6,868 รายในพื้นที่ 9 จังหวัด ในภาคใต้และภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) มูลหนี้ต้นเงินกู้รวม 974.8028 ล้านบาท ๒.เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่สมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร และเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรได้รับความเสียหายด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และมีพื้นที่ทำกินที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากพายุโซนร้อนปาบึกและพื้นที่การเกษตร/ผลผลิตได้รับความเสียหาย 3.สมาชิกหรือคู่สมรสต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2561 และประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมา ตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเกษตรแต่ละด้านของ กษ. ตามประเภทการผลิตของตนก่อนเกิดภัยพิบัติ เช่น ปลูกพืช (กรมส่งเสริมการเกษตร) เลี้ยงสัตว์ (กรมปศุสัตว์) หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กรมประมง) เป็นต้น การให้ความช่วยเหลือหากเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับความช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน โดยยึดการให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญาต่อ 1 ครัวเรือน ๔.มีสัญญาเงินกู้เพื่อการผลิตทางการเกษตรปี 2561 โดยต้องเป็นสัญญาเงินกู้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่นั้น ๆ และได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก สำหรับเงินที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้กู้ยืมเป็นเงินกู้ที่สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรจัดหาจากแหล่งทุนต่าง ๆ เช่น จากทุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเอง (จากเงินฝากหรือเงินค่าหุ้น) เงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือเงินยืมจากแหล่งกู้ยืมอื่น ชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรคำนวณดอกเบี้ยที่ขอรับการชดเชยนับถัดจากวันที่ประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโซนร้อนปาบึก พื้นที่จนกว่าจะชำระคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน ในเดือน มี.ค. ๖๒ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที่ขอรับการช่วยเหลือ คาดว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะโอนเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ในเดือนมีนาคม – เมษายน นี้

ข่าวโดย : เนตรนิล เกิงฝาก
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738