ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 10:48:38  
การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ (เพิ่มเติม)
รัฐบาลได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ อย่างต่อเนื่อง เช่น "ครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีช่วงต้นฤดูกาลผลิต ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดจำนวนมาก "ดยเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร จำนวน ๒ ล้านตันข้าวเปลือก เพื่อรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ บรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ทางหนึ่ง

นอกจากนั้นการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๒ จึงเห็นชอบช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ เพิ่มเติม และปิดรับลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และพบว่า มีเกษตรกรลงทะเบียนมากกว่าที่คาดไว้ 2.78 แสนครัวเรือน ทางกระทรวงพาณิชย์จึงเสนอของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ วงเงินรวม 5,068.73 ล้านบาท โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรอัตราไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๒ ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ บาท จ่ายเงินตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒ โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ ผู้ปลูกข้าว ที่ได้เปิดบัญชีไว้กับ ธ.ก.ส.

ข่าวโดย : เนตรนิล เกิงฝาก
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 189

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738