ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 16:09:53  
กรมอนามัย เร่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่สามเณร ป้องกันโรคอ้วน
กรมอนามัย เร่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่สามเณร ป้องกันโรคอ้วน
กรมอนามัย เร่งเสริมสร้างสมรรถนะสุขภาพ ป้องกันโรคแก่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม หลังพบมีภาวะเริ่มอ้วนนำร่องจังหวัดเชียงราย พร้อมขยายครบ 6 จังหวัดเป้าหมาย ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Fit For Life : Smart Novice 4.0 : บริหารกายถูกวิธี วิถีสมณะ ใส่ใจสุขภาพรุ่นที่ 1

วันนี้ (10 ต.ค.61) ที่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการสัมมนา “สานพลังเสริมสร้างสมรรถนะสุขภาพ สามเณร โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี “Fit for Life : Smart Novice 4.0 : บริหารกายถูกวิธี วิถีสมณะ ใส่ใจสุขภาพ” รุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายของสามเณรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเฝ้าระวัง ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการตัดสินใจ ปฏิบัติตน ให้มีวิถีกิจวัตรและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สามารถลดและแก้ไขภาวะโภชนาการเกิดพิกัดได้
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ทักษะสุขภาพ คัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาสภาพอนามัยแวดล้อมโรงเรียน ส้วมสุขอนามัย สถานที่จำวัด แต่ยังคงพบปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์รายงานผลภาวะโภชนาการของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโครงการตามพระราชดำริฯ ปีการศึกษา 2560 พบว่า สามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ภาพรวม ร้อยละ 18 จังหวัดแพร่ น่าน สูงสุด ร้อยละ 23 และจังหวัดพะเยา ร้อยละ 20 อาจส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพร่างกายในระยะยาว ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ได้
ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ ปี 2523 เป็นต้นมา แต่ยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาและได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อรับการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งสายสามัญและสายนักธรรมบาลีควบคู่กัน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พระองค์ทรงเริ่มอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี 2547 และขยายพื้นที่เป้าหมายมาที่จังหวัดเชียงราย แพร่ พะเยา ลำปาง ศรีสะเกษ ขณะนี้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จำนวน 68 แห่ง ดำเนินตามแนวทางการพัฒนา 8 เป้าหมาย ได้แก่ เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพ ของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน และพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ โดยให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยควบคู่ไปกับด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย สามเณรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเฝ้าระวัง สำนักงานพรพุทธศาสนาจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ลำปาง แพร่ และน่าน เข้าร่วมทั้งสี้นกว่า 20 รูป / คน

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 118

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738