ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กรกฎาคม 2561 / 16:56:16  
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการประชาชนศูนย์ราชการ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการประชาชนศูนย์ราชการ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการประชาชนศูนย์ราชการ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการประชาชน ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา ซึ่งสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ ตามนโนยายศูนย์ราชการสะดวกของรัฐบาล
พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แนวทางการตรวจศูนย์ราชการสะดวก เราเน้นสร้างความสะดวก และความรวดเร็วในการให้บริการของทุกหน่วยงาน ซึ่งในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีหน่วยงานที่ขอสมัครรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก และผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น 10 หน่วยงาน การตรวจวันนี้จะเป็นการตรวจอาคารสถานที่ ตั้งแต่จุดเข้ารับบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงระบบงานสนับสนุน ตลอดจนขอหลักฐานต่างๆ ที่ยืนยันว่า หน่วยงานที่ขอการรับรองสามารถทำได้ตามเกณฑ์ของศูนย์ราชการสะดวกจริง สำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีหน้าที่ ที่ต้องจูงใจ พัฒนา ชักชวน ให้ศูนย์ราชการต่างๆ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก เพื่อให้ส่งผลถึงประชาชนที่มารับบริการ
สำหรับการตรวจในวันนี้เป็นการมารับทราบการดำเนินงานของหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐาน และจะนำข้อมูลไปเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก พิจารณารับรองมาตรฐาน หากส่วนราชการใดผ่านจะได้รับตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก เพื่อนำมาติดที่ส่วนราชการ ซึ่งในแต่ละปีสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีการตรวจติดตามประเมินผล เพื่อให้ศูนย์ราชการสะดวกมีมาตรฐานการบริการประชาชนที่ดี และได้มาตรฐานยิ่งขึ้นไป โดยในปี 2561 มีหน่วยงานของรัฐสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจำนวน 541 ศูนย์ และผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้นจำนวน 497 ศูนย์

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 53

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738