ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 14:06:50  
อปท. อำเภอเมืองเชียงราย 15 ตำบล ร่วมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตามหลัก 3 Rs-ประชารัฐ
อปท. อำเภอเมืองเชียงราย 15 ตำบล ร่วมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตามหลัก 3 Rs-ประชารัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ตำบล ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จับมือร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3 Rs ประชารัฐ เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน

เช้าวันนี้ (11 ก.ค.61) นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3Rs-ประชารัฐ ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 300 คน ที่หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามหลัก 3 Rs ในพื้นที่รับผิดชอบของตน เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ เป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ โดยอาศัยกลไกประชารัฐ มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางตั้งแต่ระดับครัวเรือนและชุมชน ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีตามหลัก 3Rs คือ รีดิวส์ การลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคให้น้อยลง เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการซื้อสินค้า, รียูส การใช้ซ้ำ โดยมีการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า และรีไซเคิล การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งเป็นการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข่าวโดย : วรางคณา อุ่นบ้าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738