ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มีนาคม 2561 / 11:38:30  
เชียงราย บูรณาการร่วมทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยุทโธปกรณ์
เชียงราย บูรณาการร่วมทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยุทโธปกรณ์
จังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อให้มีความพร้อมปฏิบัติและให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ

วันนี้ (7 มี.ค. 61) ที่ลานผู้กล้าค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และพลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจความพร้อม การบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แบบบูรณาการโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งและมีความแปรปรวนของสภาพอากาศ อาจก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ การเกิดหมอกควันไฟป่า อัคคีภัย และวาตภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นที่สุด ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อให้มีความพร้อมปฏิบัติและให้ประชาชนเกิดความมั่นใจโดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยทหาร ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันในการดำเนินการอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมซึ่งจะต้องกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการประสานงาน และการใช้ยุทโธปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย สำหรับการตรวจความพร้อมครั้งนี้ เพื่อที่จะให้เห็นขีดความสามารถ และยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป ปัจจัยสำคัญอีกอย่างคือระบบการแจ้งเตือนภัยและการติดตามสถานการณ์ ที่ทุกหน่วยต้องประสานให้ชัดเจน ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันเวลาตามที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนภัยอันเกิดจากฤดูแล้ง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือน เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนในห้วงวันที่ 7 - 9 มี.ค. 61 นั้นกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความห่วงใยในประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ จึงได้สนธิกำลังแบบบูรณาการทุกจังหวัด ทำการตรวจความพร้อมของชุดช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณะภัย ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ให้สามารถเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้มีการบูรณาการระบบปฎิบัติการในการบรรเทาสาธารณภัยอยู่แล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้สนธิกำลังเตรียมความพร้อมระดับจังหวัดประกอบด้วย ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ มูลนิธิสาธารณกุศล สมาคมสิริกรณ์บรรเทาสาธรณภัยเชียงราย มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 17 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 3 หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 35 พร้อมยุทโธปกรณ์และเครื่องมือพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติการได้ทันที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 87

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738