ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2554 / 11:45:20  
ประกันสังคมเชียงราย ออกบริการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 และรับเงินสมทบ
ประกันสังคมเชียงราย จัดบริการเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนรายใหม่ ตามมาตรา 40 และรับเงินสมทบในเดือนสิงหาคม 2554 ทั้ง 18 อำเภอ

นายประทิน สินมณี ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ประกันตนรายใหม่ ในพื้นที่ 18 อำเภอเพื่อรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และรับเงินสมทบ ประเภทประโยชน์ทดแทนในเดือนสิงหาคม 2554 ในช่วงเวลา 09.00น.-15.00น.ในวันที่ 9 สิงหาคม ของพื้นที่อำเภอแม่ลาว ณ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ และ อบต.จอมหมอกแก้ว ส่วนอำเภอพาน ณ อบต.สันมะเค็ดและอบต.แม่เย็น ส่วนอำเภอป่าแดด ณ เทศบาลตำบลป่าแงะ ในวันที่ 10 สิงหาคม ของอำเภอเวียงชัย ณ เทศบาลเวียงชัย และอบต.ดอนศิลา ส่วนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ เทศบาลบ้านเหล่า และอำเภอดอยหลวง ณ อบต.ปงน้อยและอบต.โชคชัย ในวันที่ 10 สิงหาคม ของอำเภอขุนตาล ณ เทศบาลตำบลต้าและเทศบาลตำบลยางฮอม ของอำเภอพญาเม็งราย ณ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย เทศบาลตำบลไม้ยา อบต.แม่เปา และอบต.ตาดควัน ในวันที่ 15 สิงหาคม ของอำเภอเทิง ณ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง เทศบาลตำบลหงาว เทศบาลตำบลสันทรายงาม เทศบาลตำบลงิ้ว และอบต.เชียงเคี่ยน ในวันที่ 18 สิงหาคม ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง ณ อบต.เทอดไทย อบต.แม่สลองนอกและอบต.แม่สลองใน ในวันที่ 19 สิงหาคม ของอำเภอแม่จัน ณ เทศบาลตำบลแม่คำ อบต.แม่ไร่ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก และเทศบาลตำบลจันจว้า ในวันที่ 23 สิงหาคม ของอำเภอแม่สาย ณ อบต.เกาะช้าง และเทศบาลตำบลแม่สาย ของอำเภอเชียงแสน ณ อบต.แม่เงิน อบต.บ้านแซว และอบต.ป่าสัก ในวันที่ 26 สิงหาคม ของอำเภอเวียงป่าเป้า ณ เทศบาลตำบลป่างิ้ว เทศบาลตำบลเวียงกาหลง และเทศตำบลแม่ขะจาน ของอำเภอแม่สรวย ณ เทศบาลตำบลแม่สรวย และในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ของอำเภอเวียงแก่น ณ เทศบาลตำบลหล่ายงาว และที่อำเภอเชียงของ ณ อบต.สถาน สำหรับในพื้นที่อำเภอเมือง ได้ดำเนินการทุกวันราชการ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ราชการริมกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-750615-7 ต่อ 31-35....

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738