ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กุมภาพันธ์ 2554 / 14:19:36  
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ( สิทธิประโยชน์และข้อเปลี่ยนแปลง )
สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งสิทธิประโยชน์และข้อเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่

๑. สปส. มอบของขวัญวันปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ๖ กรณีเพิ่มสูงขึ้น เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ สำหรับผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ๖ กรณีเพิ่มสูงขึ้น คือ ค่าคลอดบุตร จากเดิมเหมาจ่าย ๑๒,๐๐๐ บาท เป็น ๑๓,๐๐๐ บาท เงินสงเคราห์บุตร จากเดิม ๓๕๐ บาท เป็น ๔๐๐ บาท ค่าทันตกรรม จากเดิม ๒๕๐ บาท/ครั้ง ๕๐๐ บาทต่อปี เป็น ๓๐๐ บาท/ครั้ง ๖๐๐ บาท/ปี ใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุและผู้ประกันตนที่มีอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป การรักษาโรคจิตอย่างต่อเนื่อง ค่ารักษษทุพพลภาพให้สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนโรงพยาบาลเอกชน กรณีผู้ป่วยใน ๔,๐๐๐ บาท/เดือน ผู้ป่วยนอก ๒,๐๐๐ บาท/เดือน ๒. สปส. เชียงราย ออกบัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับใหม่ ให้ผู้ประกันตน เริ่มใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยระบุสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับเดิมให้ หากมีความประสงค์ที่จะเลือกสถานพยาบาลใหม่ สามารถยื่นคำขอตามแบบ สปส. ๙-๐๒ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ๓. หน้าที่หลักของนายจ้าง ๓ ประการคือ - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เมื่อใดก็ตามที่นายจ้างในกิจการตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป นายจ้างมีหน้าที่ต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง แสดงรายชื่อลูกจ้างให้ครบทุกคนเพื่อขึ้นทะเบียนลูกจ้างให้ครบทุกคนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้าง ลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวต้องแนบสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ( passport ) และสำเนาใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (work permit ) ให้ครบถ้วนก่อนนำเงินสมทบ มิฉะนั้นลูกจ้างอาจเสียสิทธิ์ในการรับขอรับประโยชน์ทดแทน เพราะไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของลูกจ้างได้ - นำส่งเงินสมทบ ในส่วนของผู้ประกันตนที่นายจ้างได้หักไว้รวมทั้งเงินสมทบในส่วนที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามจำนวนเงินสมททบของลูกจ้าง ส่งสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป กรณีนายจ้างนำส่งเงินสมทบเกินกำหนด นายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่มตามกฎหมาย ร้อยละ ๒ ของเงินสมทบที่ต้องนำส่ง - แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง เช่น การย้ายสถานประกอบการ การหยุดกิจการชั่วคราว การเปลี่ยนผู้มีอำนาจลงนาม การแจ้งเข้าทำงาน หรือการลาออกของลูกจ้าง เป็นต้น นายจ้างต้องแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง กรณีสถานประกอบการที่มีการเข้า – ออกงานของลูกจ้างนายจ้างจะต้องถือปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพราะการไม่แจ้งหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่าช้า นอกจากจะมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างมากแล้ว กฎหมายประกันสังคมได้กำหนดโทษทางอาญาแก่นายจ้างที่ฝ่าฝืนมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ๔. เพิ่มหน่วยบริการรับชำระเงินสมทบทุนกองทุนประกันสังคม ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( Internet ) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งธนาคารเริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยที่นายจ้างสามารถส่งข้อมูลการชำระเงินสมทบผ่านทางอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งส่งคำสั่งให้ธนาคารตัดบัญชีเงินฝากของนายจ้างผ่านทางอินเตอร์เน็ต ( Internet ) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้าบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมทันที นายจ้างที่สนใจสามารถรับแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอ Username และ Password จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย Download จาก www.sso.go.th ๕. การสร้างระบบความคุ้มครอง....และหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ “ภายใต้แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทยครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสทั่วประเทศที่รัฐบาลได้ประกาศ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ให้สิทธิประโยชน์เป็น ๒ ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ ๑ จ่ายเงินสมทบ ๑๐๐ บาท ( ประชาชนจ่าย ๗๐ รัฐบาลอุดหนุน ๓๐ บาท ) ได้รับสิทธิประโยชน์ ๓ กรณี คือ เงินชดเชยการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพภาพ และกรณีเสียชีวิต ทางเลือกที่ ๒ จ่ายเงินสมทบ ๑๕๐ บาท ( ประชาชนจ่าย ๑๐๐ บาท รัฐบาลอุดหนุน ๕๐ บาท ) ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทางเลือกที่ ๑ และเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีบำเหน็จชราภาพอีก ๑ กรณี ทั้งนี้แรงงานนอกระบบที่ประสงค์จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น สามารถจ่ายเงินสมทบในส่วนนี้เพิ่มได้ คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ลัไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ การจ่ายเงินสมทบ เป็นรายเดือนเดือนละครั้ง อาจจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้ครั้งละไม่เกินสิบสองเดือน แต่ไม่สามารถจ่ายเงินสมทบย้อมหลัง หากประชาชนท่านใดมีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์และโทรสาร ๐-๕๓๗๕-๐๖๑๕-๗ , ๐-๕๓๑๕-๒๐๖๒-๓ Email: Chaingrai@sso.go.th หรือ www.sso.go.th

ข่าวโดย : นายอนุสรณ์ มูลวงค์ และนายสถิตพันธ์ ตาทรัพย์
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738